Авторам

Cтаття повинна містити такі елементи:

          УДК

          Ім’я та прізвище автора.

          Назва статті.

          Анотація українською мовою (мінімум 250 знаків).

          Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – українською мовою.

 Текст наукової статті повинен містити такі структурні блоки:

  • постановка наукової проблеми та її значення;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • мета й завдання статті;
  • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
  • висновки та перспективи дослідження.

Усі перелічені компоненти повинні бути представлені в тексті, але графічно виділяти їх не потрібно.

 Література.

References.

Анотація розширена (мінімум 900 знаків) англійською мовою.

Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – англійською мовою.

Формат статті

А4, матеріали зберігати в режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. чи .docx

Поля

ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см,

верхнє та нижнє – 2 см

Шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 кегль (крім УДК, імені та прізвища автора, анотацій, ключових слів, Літератури та References,

які мають розмір 12)

Міжрядковий інтервал

1,5

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ

1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску)

Нумерація сторінок

не нумерувати

Бібліографічні покликання

подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Між скороченням «с.» і номером сторінки ставиться нерозривний пробіл. Покликання на кілька наукових студій потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15] або так: [4; 6; 10]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко). Бібліографічний список у кінці тексту

(див. Зразок оформлення статті)

Примітки

посторінкові (підрядкові примітки), виконані автоматично (нумерація посторінкова), розмір шрифту 10

Обсяг

від 12 до 24 сторінок формату А 4